Vzhledem k dlouhodob? p?etrvávající a velmi nep?íznivé hydrologické situaci v povodí St?ely, aktuálnímu napln?ní vodárenské nádrže Žlutice a prognóze srážek na následující období Vám s politováním sd?lujeme, že není možné zvýšit odtok z vodního díla Žlutice za ú?elem konání závodu Pyranha Cupu - ?eského poháru vodák? St?ela 2012. Z výše uvedených d?vod? se tudíž tento závod bez náhrady ruší.

 

Povodí horní St?ely je cca od listopadu 2011 (v tomto m?síci dokonce nulové srážky) postiženo dlouhodob? výrazným srážkovým deficitem. Aktuáln? všechny p?ítoky horní St?ely zcela nebo tém?? (pr?toky max. v ?ádu jednotek l/s) vyschly !! V samotné St?ele te?e na p?ítoku do nádrže 30-40 l/s a ostatní p?ímé p?ítoky nádrže jsou zcela vyschlé ! Minimální povolený odtok, odb?r na úpravnu vody a výpar jsou v sou?tu cca 350 l/s. Z toho d?vodu hladina v nádrži i p?es udržování minimálního možného odtoku (?adu m?síc?) trvale klesá (3 cm/den p?i?emž se zmenšující se zatopenou plochou rychlost poklesu dále nar?stá).
Nádrž je momentáln? napln?ná (objemov?) pouze z cca 50%. Pokud tento trend bude v pr?b?hu podzimu (p?ípadn? zimy) pokra?ovat bude se jednat o nejv?tší (hydrologické) sucho v této oblasti za posledních n?kolik desítek let a p?ekoná i velké sucho z roku 2003. Nalepšením pr?toku pro vodáckou akci by znamenalo pro nádrž odpušt?ní ?tvrt milionu m3 vody. Pro p?edstavu je to zásoba pitné vody pro spot?ebišt? zásobované z ÚV Žlutice na více než 35 dní. Nádrž VD Žlutice je významným a defacto i jediným zdrojem pro úpravu pitné vody v tomto regionu.

Aktualizováno (Neděle, 08 Září 2013 00:02)

Zobrazeno: 7169 x